In het nieuwste nummer van CDV wordt onderzocht welke wegen er bewandeld kunnen worden en vooral wat de specifiek christendemocratische benadering kan zijn inzake het klimaatbeleid. Het is niet voor niets dat het debat zich tegenwoordig niet zozeer richt op de vraag óf de aarde opwarmt als gevolg van menselijke activiteiten – dat wordt beschouwd als een gegeven –, maar veel meer op de vraag hoe we de noodzakelijke klimaatdoelen kunnen bereiken en of deze wel realistisch en betaalbaar zijn.
Bij een verstandig klimaatbeleid gaan idealisme en realisme dan ook hand in hand. In zijn bijdrage wijst Sybrand Buma op wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. Alarmerende boodschappen als die van de documentaire An Inconvenient Truth ten spijt, koos de Amerikaanse bevolking een president die zich weinig aan het klimaatprobleem gelegen laat liggen. Om die reden waarschuwt de CDA-leider voor een groeiende tweedeling in het klimaatdebat tussen burgers die de urgentie van het klimaatprobleem zien en in staat zijn in hun persoonlijk leven aanpassingen te doen, en de burgers die hun schouders erbij ophalen omdat ze heel andere problemen in hun leven ervaren. De christendemocratie heeft bij uitstek de opdracht om de verbinding tussen deze twee groepen te herstellen, aldus Buma. In de bijdragen in dit nummer wordt ingegaan op deze christendemocratische visie en mogelijke handelwijze. Inspiratiebronnen uit de katholieke, protestantse, orthodoxe en islamitische traditie, en christendemocratische principes worden daarbij afgewisseld met concrete voorstellen en ideeën. Of, zoals Pieter Gerrit Kroeger in zijn bijdrage de oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut, Arie Oostlander, aanhaalt: ‘Niets is zo praktisch als een goede filosofie.’ De praktische voorstellen variëren van een systeem van onderling verhandelbare mobiliteitsrechten, zoals Govert Buijs bepleit, tot een directe CO2-belasting naar analogie van de huidige btw, zoals Gerard van der Meijden en Arjen Siegmann voorstellen. Beide ideeën zijn praktisch uitvoerbaar, maar sluiten ook aan bij een christendemocratische visie en principes. Ze zijn rechtvaardig en vergroten het draagvlak voor klimaatbeleid, zowel bij burgers als bij bedrijven.